Delete single row – mysql

DELETE FROM `base-name`.`table` WHERE `table`.`name` = ‘name-of-row’